Odredbe i uslovi

Bez garancije

Ovu prezentaciju kontroliše i njom upravlja GlaxoSmithKline (GSK) iz svog sedišta u Velikoj Britaniji. GSK ne tvrdi da je materijal sa ove veb prezentacije adekvatan ili dostupan za upotrebu sa drugih lokacija. Oni koji odluče da pristupe ovoj prezentaciji sa drugih lokacija rade to na vlastitu inicijativu i odgovorni su za usklađenost sa lokalnim zakonima, ako i do one mere do koje su lokalni zakoni primenjivi.

GSK koristi razumne napore da ažurira Sensodyne prezentaciju, ali ne daje nikakve garancije u pogledu tačnosti ili mogućih grešaka.

Korišćenje Sensodyne prezentacije je na ličnu odgovornost. GSK ne preuzima odgovornost za direktni, indirektni ili posledični gubitak nastao usled korišćenja Sensodyne prezentacije i sve podrazumevane garancije su isključene do stepena dozvoljenog po lokalnom zakonu.

GSK ne prihvata odgovornost zaraze virusima usled korišćenja zvučnih i video podataka ili tekstova sa prezentacije.

Zdravstveni saveti

Iako su učinjeni svi napori da se obezbedi tačan i najnoviji medicinski savet, savet dat na ovoj veb prezentaciji je samo opšte prirode i GSK ne daje izričitu tvrdnju ili garanciju u svrhu njihove tačnosti ili korisnosti; ove informacije ne bi trebalo da budu oslonac bilo kom pojedincu ili za bilo koju specifičnu namenu. Specifičan medicinski savet trebalo bi uvek da bude pribavljen od kvalifikovanog lekara.

Intelektualna svojina

Svi materijali na ovoj prezentaciji su zaštićeno autorsko pravo GlaxoSmithKline grupe kompanija 2001, 2005 & 2008, ili im je dato pravo za upotrebu ovog materijala sem ukoliko je drugačije navedeno. Reprodukcija dela ili čitavih sadržaja u bilo kom obliku je zabranjena osim u skladu sa sledećim dozvolama.

Dozvola za kopiranje u lične svrhe

Možete jedino pročitati, pregledati, odštampati ili skinuti materijal ove strane za svoju ličnu, ne komercijalnu upotrebu.

Dozvola za ponovno kopiranje sa ograničenom svrhom

Možete umnožavati materijal pojedinačnim trećim licima za njihovu ličnu informaciju samo, ali samo ako:

  1. Označite Sensodyne veb stranicu kao izvor materijala. Morate uključiti ovakvu naznaku i Sensodyne veb adresu (http://www.sensodyne.rs/) u kopiju materijala; i obavestite treće lice da ovi uslovi važe za njega/nju i da on/ona moraju da ih poštuju.
  2. Ova dozvola za umnožavanje ne podrazumeva ugradnju materijala ili nekog njegovog dela u publikacije, bilo u elektronske, štampane ili neke druge forme. Posebno (ali bez ograničenja) ni jedan deo http://www.sensodyne.rs/ veb stranica se ne može distribuirati ili umnožavati u komercijalne svrhe.

Nijedan deo http://www.sensodyne.rs/ veb stranica ne sme biti reprodukovan na ili prenešen na ili sačuvan na bilo kojoj drugoj veb lokaciji ili drugom obliku elektronskog sistema za preuzimanje.

Bilo da je specifično naznačeno ili ne, robne marke, uređaji, uslužni žigovi i logo na ovoj prezentaciji pripadaju GlaxoSmithKline grupi kompanija, njihovim promocionim partnerima ili ostalim trećim stranama.

SENSODYNE i PRONAMEL su registrovani zaštitni znaci GlaxoSmithKline grupe kompanija.

HIPERTEKST LINKOVI

Pojedini hipertekst linkovi u ovoj prezentaciji vodiće Vas na prezentacije koje nisu pod kontrolom GSK. Kad aktivirate jedan od ovih linkova napustićete http://www.sensodyne.rs/ lokaciju. GSK ne prihvata odgovornost ili obaveze za sadržaj bilo koje prezentacije trećih lica za koje postoji hipertekst link i ne daje nikakve izjave ili garancije (eksplicitne ili implicitne) za informacije na tim lokacijama. GSK nema kontrolu nad prirodom i sadržajem na tim lokacijama i ne preporučuje, informaciju koju sadrže bilo koji proizvod ili servis trećih lica. Posebno imajte u vidu da skidajući određene programe sa pojedinih lokacija rizikujete kršenje autorskih prava i možete uvesti kompjuterske viruse u Vaš sistem. Budite sigurni da ste proverili pravna obaveštenja i pravila o zaštiti privatnosti na svim ostalim Internet sajtovima kompanije GSK ili Internet sajtovima trećih lica kojima pristupate.

Korišćenje informacija

Sa svim informacijama koje dobije od korisnika (uključujući one za koje je dobijen izričit pristanak, lične i zdravstvene podatke) GSK postupa kao sa informacijama koje nisu poverljive niti su u vlasništvu korisnika, pa može da ih koristi u bilo koju svrhu, uključujući njihovo umnožavanje i objavljivanje itd., a ideje sadržane u njima može da koristi u bilo koje svrhe, što znači i one komercijalne.

Nadležnost

Ove Odredbe i Uslovi, kao i sadržaj prezentacije, biće rukovođeni lokalnim zakonom.

Izmene

Ove Odredbe i Uslovi mogu biti izmenjeni u bilo kom trenutku se korisnik savetuje da ih proverava redovno.